piątek, 23 marca 2018 roku
jesteś tutaj: Strona główna / Wyjazdy pracowników

Wyjazdy Pracowników

INFORMACJE O WYJAZDACH PRACOWNIKÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Warunki wyjazdu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej obsługuje wyjazdy zagraniczne pracowników PB zgodnie z Zarządzeniem Rektora PB nr 219/2013 (z wyłączeniem wyjazdów finansowanych ze środków przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą  oraz wyjazdów w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE );
Wyjazdy za granicę mogą być realizowane w następujących celach:

 1. realizacja umów o współpracy naukowej z zagranicą,
 2. prowadzenia badań naukowych,
 3. podejmowania działalności dydaktycznej,
 4. szkoleniowych na:
  • odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub uzupełniających studiów magisterskich albo wyższych studiów zawodowych,
  • studia doktoranckie,
  • studia podyplomowe,
  • staże naukowe i artystyczne oraz specjalizacje zawodowe,
  • kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
 5. innych, np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, zjazdach, itp.

Na okres nieprzekraczający miesiąca przysługuje urlop szkoleniowy płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy(Zarządzenie Rektora PB Nr 16 z 28 lutego 2011 dotyczące zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów PB za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych).


Na okres przekraczający miesiąc pracownik może uzyskać urlop szkoleniowy, na ogólnych warunkach udzielania urlopów lub urlop bezpłatny.


W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o wypłacanie świadczeń na rzecz pracownika lub pozostającej w kraju jego rodziny. Rektor może wyrazić zgodę i zawrzeć umowę o wypłacaniu ustalonych świadczeń na wniosek wyjeżdżającego zaopiniowany przez dyrektora instytutu i radę wydziału.


Pracownik starający się o wyjazd za granicę w celu realizacji konkretnych zadań winien uzyskać zgodę, odpowiednio do charakteru wyjazdu i źródła finansowania, dysponenta środków finansowych i dyrektora instytutu/kierownika katedry.

Świadczenia przysługujące wyjeżdżającym za granicę

Zakres i wysokość świadczeń, które mogą być przyznane wyjeżdżającym zależy od rodzaju i celu wyjazdu oraz od możliwości finansowych jednostki organizacyjnej PB.


Osobom udającym się w zagraniczną podróż służbową (np. udział w konferencjach naukowych, sympozjach, kongresach) przysługują następujące świadczenia:
diety oraz sfinansowanie kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów, opłat wizowych, ubezpieczenia, opłat związanych z udziałem w konferencjach, kongresach, itp.

Diety

Dieta na utrzymanie

Przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki podczas pobytu za granicą i przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego kraju wyjazdu.

Czas pobytu poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunikacji:

 • lądowej - od przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju,
 • lotniczej - od startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju do lądowania w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
 • morskiej - od wyjścia statku/promu z portu polskiego do wejścia statku/promu w drodze powrotnej do portu polskiego.

Jeżeli wyjeżdżający otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, dieta zostaje zmniejszona odpowiednio o:

 • 30% gdy jest to obiad,
 • 30% gdy jest to kolacja,
 • 15% gdy jest to śniadanie.

Dieta dojazdowa

Jest to ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu z/do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu.
Dieta komunikacyjna 10%
Jest to ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 10% diety za rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

Diety dojazdowe i diety komunikacyjne nie przysługują, jeżeli:

 • wyjeżdżający odbywa podróż samochodem,
 • strona zagraniczna zapewnia bezpłatne przejazdy,
 • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone są w/w ryczałty

Limity hotelowe

Za nocleg przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym w granicach ustalonego na ten cel limitu. W razie nieprzedłożenia rachunku, za nocleg przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.
Ryczałt nie przysługuje gdy strona zagraniczna zapewniła bezpłatny nocleg lub pokryła koszty noclegu.
Podróż

Wyjeżdżającym przysługują bilety:

 • przy podróży samolotami – w klasie ekonomicznej,
 • przy podróży kolejami - w klasie 2 (z miejscówkami lub w wagonach sypialnych).

Wizy

Formalności wizowe, przy wyjazdach do niektórych krajów, jak np. do USA, Białoruś załatwiają sami wyjeżdżający.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) i bagażu

Politechnika Białostocka zawarła umowę ubezpieczeniową z PZU S.A w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia i bagażu podczas pobytu za granicą. Ubezpieczeni otrzymują w BWM potwierdzenie ubezpieczenia w formie jednorazowej karty j z numerem polisy i warunkami umowy.

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w imprezach naukowych ustala organizator tych imprez i określa również termin wniesienia opłat i podaje numer konta. Jednostka organizacyjna delegująca swojego przedstawiciela na zagraniczną imprezę naukową kieruje do Kwestury PB dyspozycje przelewu za granicę oraz załączone do niej dokumenty źródłowe dotyczące szczegółów wydatku, np. formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji, faktura proforma, itp. Dyspozycję podpisują osoby upoważnione do dysponowania finansami jednostki organizacyjnej.

Urlop

Pracownik Politechniki Białostockiej może zostać skierowany za granicę, jeżeli uzyska zgodę własnej jednostki organizacyjnej oraz zostanie mu udzielony urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny:

 • w przypadku wyjazdu za granicę na okres nieprzekraczający miesiąca pracownik otrzymuje urlop szkoleniowy płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy;
 • w przypadku skierowania za granicę na okres przekraczający miesiąc lub w przypadku przedłużenia okresu skierowania na pozostały okres skierowania pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy.

Odbiór przygotowanych świadczeń

Wyjeżdżający lub osoba przez niego upoważniona odbiera w:

 1. Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej
  • delegację,
  • potwierdzenie ubezpieczenia na czas pobytu za granicą.
 2. Banku PEKAO S.A. ,ul. Wiejska 45 A ( na terenie Uczelni)
  • zaliczkę dewizową

Rozliczenie wyjazdu zagranicznego

 1. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od zakończenia podróży (Zarządzenie Rektora PB Nr 219 z dnia 11 października 2013 r.) wg wzoru (załącznik nr 7 i 8 do Zarządzenia Rektora PB NR 219/13). Do rozliczenia należy załączyć: rachunki za hotel, oryginał faktury za uczestnictwo, inne rachunki podlegające rozliczeniu. Przy wyjazdach do krajów, do których diety są wypłacane w walucie innej, niż waluta danego kraju, jeśli rachunek został wystawiony w walucie kraju pobytu, na rachunku musi być podana równowartość w walucie otrzymanej lub wymienialnej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Rozliczenia należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej”).
 2. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego wyjeżdżający składa pisemne sprawozdanie z wyjazdu i przekazuje je do BWM.
 3. Materiały konferencyjne /otrzymane w ramach Registration Fee / i inne wydawnictwa naukowe zakupione na koszt jednostki delegującej muszą być zarejestrowane w Bibliotece Głównej PB.

LINKI

Szybki kontakt


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. Wiejska 45 A, pok. 1C i 1/1C
15-351 Białystok;

kierownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej
mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys
m.malinowska[at]pb.edu.pl
tel. (85) 746 9661, pok. 1C

st.specjalista ds. współpracy międzynarodowej
mgr Krystyna Murawska–Sitko
k.sitko[at]pb.edu.pl
tel/fax: (85) 746 70 10, pok. 1C

specjalista ds. współpracy międzynarodowej
mgr Edyta Dudzińska
e.dudzinska[at]pb.edu.pl
tel. (85) 746 90 43, pok. 1C

Mini statystyki

osób online: 1
odwiedzin serwisu:

Erasmus Logo Logo Organizacji Studenckiej ESN PBLogo KAZNTU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej | Politechnika Białostocka